gupr0 โปรPBZepetto2020, โปรPBZepettoฟรี , โปรPBเซิฟอินโดนีเซีย

Gu-pro .PB

กูโปรแล้วไงใครแคร์ :P


แก้ปัญหาโปรใช้ไม่ได้เบื้องต้น / เมนูโปรไม่ขึ้นในเกม / วิธีแก้ภาษาต่างดาว

ข้อแนะนำในการแก้ปัญหาโปรใช้ไม่ได้เบื้องต้น

1. ติดตั้งโปรแกรมDirectX ก่อนใช้งานโปร คลิกที่นี้

2. ติดตั้งโปรแกรมVisual C++ ก่อนใช้งานโปร คลิกที่นี้

วิธีแก้เมนูโปรไม่ขึ้นในเกมวิธีแก้ภาษาต่างดาว